گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

نظر کریمی درباره فروشگاه اینترنتی

کریمی

عالی

ارسال به موقع

من دوبار ازشون خرید کردم ولی خواهرم همیشه خرید هاشواز خانومی میکنه مخصوصا وقتی که چیزی که میخواد جایی پیدا نمیکنه من ازکیفیت کارها خیلی راضیم به موقع هم ارسال کردن برام

علت

توضیحات