گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

نظر کریمی درباره فروشگاه اینترنتی

کریمی

عالی

تمیزکار با دقت

تمیزکارهای که از سرویس شما برای منزل ما فرستادید خیلی کارشون خوب بود. با دقت و امانت دار بودن

علت

توضیحات