گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" پولو دریافت کردن ، از…


پولو دریافت کردن ، از وعده زمان ۱۰ روزه برای تحویل به ۵۰ روز رسید و همچنان سفارش و تحویل ندادند و همه پیغام هارا پاک کردند و جوابگو نیستند! "

علت

توضیحات