گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

نظر فاطمه اکبری درباره فروشگاه اینترنتی

فاطمه اکبری

خوب

خوب بودن

زمان بندی مناسب و کیفیت کاری قابل قبول، من راضی بودم برای استفاده

علت

توضیحات