گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" هر دو باری که از #تی


هر دو باری که از #تیمچه خرید کردم، سفارش با تاخیر ارسال شده و مهم تر اینکه هیج هماهنگی برای زمان تحویل جدید صورت نگرفته. هر ۲ بار هم پیک برای ارسال لوکیشن تماس گرفته. "

علت

توضیحات