گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" البته من به پیک‌ها


البته من به پیک‌ها حق می‌دم همیشه، ولی اینکه سفارشمو بیارن دم در واحد، خیلی امکان خوبیه و می‌تونم بگم امتیازه🤩 "

علت

توضیحات