گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" پشتیبانی ضعیف


من از سایتش خرید کردم خواستم پیگیری کنم بسته کی بدستم میرسه گزینه ای نداشت به نظرم باید پشتیبانیش رو قویتر کنه "

علت

توضیحات