حساب کاربری خود را رایگان بسازید

مثال: iene.ir

راهی برای دریافت احساس مشتری

با دریافت بازخورد های مشتری، نرخ تبدیل فروشگاه خود را بالا ببرید.

اجازه دهید تجارت شما با ستاره های آینه و داستان های مشتریان بدرخشد.

از نظرات کاربران برای رشد و بهبود خود استفاده کنید.

شما میتوانید احساس کسانی را دریافت کنید که بیشترین اهمیت را دارند.
- مشتریان شما -