گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" پشتیبانی خیلی خوب


من برای خرید شک داشتم که با صحبت با پشتیبانی اطمینان پیدا کردم وسفارش دادم "

علت

توضیحات