گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" بی تعهد و بی مسئولیت.…


بی تعهد و بی مسئولیت. نماد الکترونیکشون هم باطل شده. یه هیچ وجه اعتماد نکنید "

علت

توضیحات