گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" تجربه خوب


من یه پیراهن واسه دخترم و یه چادر واسه خودم خریدم فوق العاده جنس دار و خوش دوخت بود. "

علت

توضیحات