گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" سفارش اول نیومد کد ت


سفارش اول نیومد کد تخفیف دادن برای معذرت خواهی دومیو ثبت کردم نیومد کد تخفیف دادن برای معذرت خواهی سومیو ثبت کردم باز زنگ زدم میگفت نمیاد. بعد که توییت زدم زنگ زدن گفتن همچین چیزی نبوده اصن تاخیر نداشتیم میگم اگه تاخیر نداشتی پس چرا کد معذرت دادی؟ ازجواب ماند "

علت

توضیحات