گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" کیفیت خوب


تجربه خرید خوبی داشتم به خصوص که تست عطر دیگه ای هم برام گذاشته بودن وباعث شد هوس خرید دوباره رو ازشون داشته باشم "

علت

توضیحات