گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" ... مثل تیمچه تو…


... مثل تیمچه تو استارت تاپ وجود نداره "

علت

توضیحات