گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" بدترین خرید اینترنتی که داشتم…


بدترین خرید اینترنتی که داشتم بعد از یک ماه خریدم رو لغو کردن بدلیل نبود جنس اما پولم رو نمی دن "

علت

توضیحات