گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" جنساشون حرف نداره


من از 1000 نی نی واسه سیسمونی بچم خرید کردم عالی بود واقعا جنسشون حرف نداره "

علت

توضیحات