گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" کیفیت شام افتضاح صبحانه فقط…


کیفیت شام افتضاح صبحانه فقط یه کیک با چایی به جز نسکافه و چایی هیچ پذیرایی میان وعده ایی انجام نشد پرستل قطار حوصله پاسخ گویی نداشتن و خسته بودن مسیر تهران به خرمشهر "

علت

توضیحات