گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" تیمچه باید با فروشند


تیمچه باید با فروشنده ها قرار داد مشتری مداری رو ببندد متاسفانه تو ایران این جا نیافتاده و به حیثیت فروشگاه ضربه زده مثل دیجی کالا؛اگر از خود دیجی کالا خریدی مشکلی نیست ولی اگر از فروشنده های دیجی خریدی بدان که جنس بد قالب خواهند کرد "

علت

توضیحات