گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" سفارش شلوار دادم اسمم تولیست…


سفارش شلوار دادم اسمم تولیست ارسالی هانیست موبایل خاموشه وتلفن هم جواب نمیدن چطوری پیگیری کنم بسیار ناراضی هستم "

علت

توضیحات