گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" راضی بودم


منم از نیروی اسپارد خیلی راضی بودم فقط اینکه من پریمیوم گرفته بودم ولی ایشون با خودشون دتول نیاوردن برای ضد عفونی کردن "

علت

توضیحات