گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" مناسب نیست


دمنوش می خواستم رفتم همه رو زده عدم موجودی این دیگه چطور فروشگاهی هست که هیچی نداره "

علت

توضیحات