گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" اجناس با کیفیت


من برای پسرام چندین بار ازشون خرید کردم واقعا معرکه بود حرف نداشت جنساشون "

علت

توضیحات