گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" از خریدم راضی بودم


من یه بار ازشون ماشین ریش تراش خریدم خوب بود درب منزل هم پرداخت کردم "

علت

توضیحات