گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" قیمت ها بالا هستند


قیمت ها بالا هستند و حتی اونایی که تخفیف خوردن اکثرا تازه به قیمت اصلیش نزدیک شده. "

علت

توضیحات