گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" سلام خیلی خوب بود،فقط من…


سلام خیلی خوب بود،فقط من درثبت کداشتباه کردم،واون رنگی که میخواستم نشدوسئوالم کردم که چطورمیشه درستش کردولی کسی پاسخگونبود. "

علت

توضیحات