گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" به نظرم هم حضوری خوبه…


به نظرم هم حضوری خوبه ازشون خرید کنی هم اینترنتی، من تجربه هر دو را داشتم، در خرید حضوری راهنمایی های خوبی می کنند، اینترنتی هم سریع میرسه "

علت

توضیحات