گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" خیلی با سلیقه و تمیز


من برای نظافت منزل از اسپارد نیرو گرفتم خیلی خیلی با سلیقه و سریع و تمیز بود بسیار بسیار عالی بود "

علت

توضیحات