گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" اهمه چیز افتضاح بود یک…


اهمه چیز افتضاح بود یک ستاره هم خیلی زیاد بود "

علت

توضیحات