گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" قطار فدک برخلاف نام پرآوازه…


قطار فدک برخلاف نام پرآوازه اش بسیار مزخرف میباشد. "

علت

توضیحات