گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" سلام ما دوجفت کفش پارمیس…


سلام ما دوجفت کفش پارمیس از سیکسون سفارش داده بودیم که یک جفت توی قوطی بود اگر تونایلون شفاف بود دیده میشد تا قوطی رو باز کردیم وبرگشتیم دم در رفته بود مدرک هم داریم حالا چیکار کنیم؟ ودوعددپلیور که یکی سایزش کوچک بود. "

علت

توضیحات