گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

"


... از نوشابه که تو لیوان میریزن از غذای حجم کم از ملافه که روش مو چسبیده واقعا متاسفم "

علت

توضیحات