گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" من برای خواهرم ازشون خرید...


من برای خواهرم ازشون خرید داشتم به نظرم جنساش خوب وقابل اطمینانی دارن "

علت

توضیحات