گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" عالی


من برای همسرم از گلدینه یه ست خریدم عالیه همسرم خیلی خوشش اومد وکلی خوشحال شد "

علت

توضیحات