گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" من حدود ده دوازده تا…


من حدود ده دوازده تا سفارش داشتم.جنس ها و دوخت بدک نبود اما یک سفارشم حدود ششصد تومان ارسال نشد.دایرکت دادم بلاکم کردن "

علت

توضیحات