گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" من يك بار از شما خري


من يك بار از شما خريد كردم و راضي بودم، براي شروع خوب بود منتهي در ادامه براي محصولات سوپرماركتي ميبايست زمان تحويل سريعتر انجام بشه "

علت

توضیحات