گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" متاسفانه دراولین سفارش بجای دوتاکارسفارش…


متاسفانه دراولین سفارش بجای دوتاکارسفارش داده شده فقط یکیش ارسال شد وهیچ گونه پاسخگویی وجودنداره.شماره ای که گذاشتن خاموشه واینستاهم جوابگو نیستن. "

علت

توضیحات