گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" پاساژ خیلی فروشگاه خوبیه تازه…


پاساژ خیلی فروشگاه خوبیه تازه تخفیف پاساژ هم داشته باشی که دیگه هیچی. من از .... یه تخفیف خوبشو گرفتم و خیلی خوشحالم "

علت

توضیحات