گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" شمارمیگیت ۲۰ملیون به۲۲۵۰۰ وقتی ثبت…


شمارمیگیت ۲۰ملیون به۲۲۵۰۰ وقتی ثبت نام‌کردی پولت بردن قسط بندی شد ۲۵۶۰۰ حساب میشه اسم این چیه؟؟؟ "

علت

توضیحات