گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" قرار بوده سفارش من


قرار بوده سفارش من ساعت ۲ تا ۶ عصر به دستم برسه هنوزه که هنوزه هیچ خبری نیست برای اولین سفارش واقعا خاطره بدی رو تو ذهنم گذاشتید😑 "

علت

توضیحات