گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" بدترین خرید اینترنتی که داشتم…


بدترین خرید اینترنتی که داشتم همین خرید از تیمچه بوده فقط برای تامین کالا سر میدونن تا با پول شما کار کنند "

علت

توضیحات